CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VIỆN

BAN ĐIỀU HÀNH

PHÒNG BAN

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

  • Chủ tịch hội đồng khoa học
  • Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cơ hữu
  • Các chuyên gia kiêm nhiệm (những nhà khoa học, nhà quản lý đang công tác tại cơ quan nhà nước, chính phủ);
  • Các nhà khoa học là người nước ngoài

CHI NHÁNH

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

1. Trung tâm nghiên cứu & ứng dụng chuyển đổi số
2. Trung tâm nghiên cứu tâm lý và giáo dục xã hội
3. Trung tâm nghiên cứu văn hóa Việt Nam

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

TỔ CHỨC

CÁ NHÂN

1. Nhà khoa học
2. Nhà quản lý Giáo dục
3. Nghiên cứu viên
4. Chuyên viên